Általános szerződési feltételek

 

A jelen tájékoztató célja a fogyasztó és a NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a "Rendelet") meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

Jelen általános szerződés feltételek a NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. (székhely: 7622, Pécs Rákóczi út 70. fszt. 3.)., továbbiakban szolgáltató, vagy vállalkozás és a vele a jelen szerződésben megjelöltek szerint szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek szabályozása.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Kereskedő adatai:

cégnév: NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev.

székhely: 7622, Pécs, Rákóczi út 70. fszt. 3.

nyilvántartási szám: 57443632

adószám: HU 79330239-1-22

bankszámlaszám: 12072552-01797065-00100004 Raiffeisen Bank

képviseletre jogosult személyek: dr. Hegyi Marietta (szem.ig.szám: 823549ME)

elérhetőség: naturkorty@gmail.com

tárhely-szolgáltató: Webnode AG, Gartenstrasse3, 6304 Zug, Svájc

E-mail: support@webnode.hu

Jelen tájékoztató a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

Fogalmak:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésd) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ptk.") szerinti meghatározott, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a "Ptk.") szerinti meghatározott, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

e) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;
f) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
g) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,
h) termék: ingó dolog, jelen szerződési feltételek esetében a szerződéssel érintett termékek pontban meghatározott ingó,
i) vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, jelen szerződésben is meghatározott jogi személy.

j) üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

j/a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

j/b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

j/c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

j/d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése


A szerződéssel érintett termékek, szolgáltatások, árak

A NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. által üzemeltetett honlapon (www.naturkortyok.hu) keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő italok, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom) a termék kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.
A honlapon eladásra kínált italok esetében a "termelők" közül kiválasztott termék mellett az oldalon szereplő árak (Palack ár) kedvezmény nélküli palack árak. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák (27%).
A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségeket, a szállítás formájához kötődően részletesen megismerheti a 7. pontban.

A szerződéssel érintett termék és szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

A Vállalkozás által megvételre kínált termékek köre a BOLTban tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza a termék lényeges tulajdonságát. A termék lényeges tulajdonságait Ön megtekintheti a termékek bemutató oldalain.

A megrendelés lépései

A webáruházban történő vásárlás a jelen szerződési feltételeknek meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.
A Natúrkorty Bt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje.
A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal és e-mail címmel rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.
Amennyiben a természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Ügyfél) a weboldalon található termékekért a weboldalon megrendelést kezdeményez, és annak ellenértékét teljesíti, úgy létre jön az Ügyfél és a megrendelt árut kézbesítő vállalkozás (továbbiakban: Kereskedő) közötti szerződés.
A termék megvásárlására nem jogosult mindenki. A vállalkozás kizárólag Magyarország területére jogosult értékesíteni. Amennyiben az Ügyfél szeretné Magyarországon kívül rendelni, az a megrendelés jogosulatlan, nem teljesíthető megrendelés. Az a természetes vagy jogi személy, akinek engedélye van az Európai Unión belüli alkohol kis és nagykereskedelmére nem jogosult a terméket megvásárolni. A termék kizárólag saját használatra, vagy ajándék adás céljából használható fel. Az jogszabályokat figyelembe véve egy természetes személy, vagy jogi személy legfeljebb 15 csomag (45 palack) terméket vásárolhat egyszerre. A termék mindenféle továbbértékesítése törvénybe ütközik.

Egyes terméket (alkoholtartalmú termékek) csak 18 éven felüliek vásárolhatják meg! 18 éven aluliakat szeszes itallal nem szolgálunk ki. Az áruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A vásárlók életkorát a termékek kiszállításakor, annak átadása előtt is ellenőrizhetjük!

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


A megrendelés menete a honlapon eladásra kínált termékek esetében:

A Megrendelő a NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. által üzemeltetett honlapon kiválasztja a termékeket, melyeket a "BOLT" menüpontra kattintással elér, majd helyezze őket a kosarába.
A "Kosárba" gombra kattintással Ön a terméket mintegy lefoglalja. Ennek megfelelően a termék a kosárba helyezéstől számított 1 órás időtartamban a kosárban marad, azonban amennyiben Ön az adott terméket nem vásárolja meg, a termék 60 perc elteltével kikerül a kosarából és az más vásárlók számára is elérhetővé válik. 
A termék darabszámát a "Kosár" oldalán tudja változtatni, illetve azzal, ha többször a kosárba helyezi a "Kosárba" gombra kattintással. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget, szállítási költség nélkül. A kosárban az ügyfél megváltoztathatja a megrendelt termékek számát, vagy eltávolíthatja azokat a kosárból a termék mellett feltüntetett "X" -re kattintással.

Rendelés véglegesítése

A rendelést a "Kifizetés" gombra kattintva rendelheti meg, ezzel véglegesíti vásárlását. A következő lépésben meg kell adnia az elérhetőségeket. Ha vállalkozás számára vásárol, rákattinthat a "Céges számlázás" gombra és kitöltheti a cég adatait. Illetve megadhat eltérő szállítási címet. A következő lépés a "Folytatás" gombra kattintás. Ezután választhat egy szállítási módot. A szállítási költség automatikusan hozzáadódik az áruk teljes költségéhez. A jobb oldalon látja az árlistát és a teljes árat. A szállítási mód kiválasztása után  kattintson a "Folytatás" gombra.

Ezután válasszon fizetési módot, majd tekintse át a rendelés tartalmát ismételten. A rendelés tartalma már tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget, szállítási költséget.

A benyújtott megrendeléshez egy köszönőablak jelenik meg. Visszatérhet a webáruház honlapjára a "Vissza a főoldalra" hivatkozásra kattintva. A megrendelés visszaigazolásáról szóló üzenet automatikusan kerül kiküldésre az Ön által a megadott e-mail címre a rendelés során, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.

A megrendelés visszaigazolásának ablakában bármikor megtekintheti megrendelését és a beírt adatok helyességét. A "Szerkesztés" gombra kattintva szerkesztheti a számlázási információkat, szállítási címét és fizetési módját. A megrendelés elküldéséhez meg kell jelölnie az "Elfogadom a Felhasználási Feltételeket" gombot. A megrendelés akkor kerül elküldésre, ha a "Megrendelés befejezése" gombra kattint. 

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a "Megrendelés befejezése" gombra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre. A vállalkozás megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a rendelés számát, a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget.


A Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A szerződés nyelve a magyar. A szerződés a Társaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre is.  A termék ellenértékéről, valamint a megrendeléssel összefüggő valamennyi költségről részletesen tájékoztatjuk a megrendelés során. Az Ön által kiválasztott terméknél feltüntetésre kerül annak bruttó ára. A termékből kívánt mennyiség kiválasztását követően a megrendelés elküldése előtt kérem figyelmesen tanulmányozza át az Ön által kiválasztott termék(ek) bruttó értékét. A termék átvételéhez kapcsolódóan Önt kizárólag a kiszállítással terhelhetik további "szállítási" költségek. 

A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Kétség esetén kollégáink kérhetik a megrendelő életkorának igazolását az áru elküldése / megrendelés feldolgozása előtt.

A termék, áru átvétele

a) Kiszállítás: Az egész ország területére biztosítjuk a teremékeket kiszállítását házhoz, méghozzá a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A kiszállítás módját a szállítás kiválasztásánál tudja pontosan meghatározni. A megrendelésnél megadott szállítási címet a szerződéskötés után módosítani nem tudja.

A szállítási költség országosan, súlytól és termékszámtól függetlenül egységesen bruttó 2500 Ft, mely tartalmazza a csomagolás díját is. Logisztikai partnerünk a GLS Kft, akik vállalják a következő munkanapon történő kiszállítást, nekünk ez rendkívül fontos volt, hogy minél hamarabb eljusson a megrendelt termék a vevőhöz.
Fontos, hogy olyan szállítási címet adjon meg a megrendelésnél, ahol Ön napközben elérhető, ugyanis a futárcég reggel 8 és 17 óra között kézbesíti a csomagot. 
Kérem, a megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a szállítás várható költségét.
A házhoz szállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő kiszállításra érvényes.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kicsomagolás után megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, Önnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

A szerződött logisztikai cégünk vállalja a sikertelen kézbesítést követően a másodszori kézbesítési kísérletet. Amennyiben a futár eredménytelenül próbálja meg Önnel felvenni a kapcsolatot a kiszállítás során, emiatt a terméket nem tudjuk kézbesíteni Önnek, úgy szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk. 
Az Ön által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért - például, ha a megadott címen nem érhető el - semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

b) Személyes átvétel:

Hetente egy napon lehetőséget biztosítunk Pécsett, a telephelyünkön történő személyes átvételre. Minden héten kedden, amennyiben az munkanapra esik, 10:00-18:00 óra között Pécs Zsolnay Vilmos utca 94. szám alatti telephelyünkön személyesen, díjmentesen átveheti megrendelt termékeit. Egyéb időpont egyeztetés kapcsán, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. 

A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos panasz, elállás

Az Ön által rendelt áruért annak átvételéig teljes körű felelősséget vállalunk.
Biztosítjuk, hogy a kiszállításkor hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül kicseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.
Természetesen lehetősége van a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt az alábbiak szerint rögzített feltételek figyelembevételével elállni a megrendeléstől. Ebben az esetben a már megfizetett áru ellenértékét jelen szerződéses feltételekben rögzítetteknek megfelelően visszafizetjük.
Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: naturkorty@gmail.com vagy a +36 30 3780624-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 5 munkanapon belül érdemi választ adunk.
Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése - így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása - érdekében a békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra - az Ön erre irányuló kérelme alapján - a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

• Baranya Megyei Békéltető Testület (7625 Pécs, Majorossy I.u. 36. )

Az elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás és póthatáridő tűzése nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, elektronikus úton küldött levél útján) a fent megadott címre.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja a termék felbontását követően, a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Ha az Áruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt Terméket nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót tájékoztatni.

Termékszavatosság

A termék, áru hibája esetén Ön - választása szerint -termékszavatossági igényt is érvényesíthet. A termék hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy amennyiben nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ön elsődlegesen a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, de kizárólag a terméken megjelölt szavatossági időn belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság

Ön vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállalunk.

Fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg.


Információk átutalásos fizetésről

Ha Ön banki átutalással kíván fizetni, arra is van lehetősége. A fizetendő összeget társaságunk 12072552-01797065-00100004 számú Raiffeisen Bank bankszámlájára kérjük átutalni. A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendeléstől számított 3 napon belül a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket. A fizetési információk automatikusan e-mail üzenetben kiküldésre kerülnek az ügyfélnek a megrendelés visszaigazolásával együtt. Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek. Az értékesítésre kerülő termékek tulajdonjogát a Ptk. 6:216. § (1) bekezdése szerint a teljes vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartjuk.

Információk bankkártyás fizetésről


Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a GP Webpay, (Global Payments Europe s.r.o. (székhelye: V Oisinach 80/626, 10000 Prága, Cseh Köztársaság, www.globalpaymentsinc.com, Magyarországi fióktelep székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.), mint kártyaelfogadó cég rendszerén keresztül.

A GP Webpay támogatja a 3-D Secure rendszert. A 3-D Secure szolgáltatás MasterCard-al és Visaval is használható. A 3-D Secure engedélyezésével kártya tranzakcióit biztonságosabbá teheti. A 3-D Secure egy protokoll, aminek célja az online kártya tranzakciók biztonságának növelése. A biztonsági szolgáltatás a Visa-nál "Verified by Visa", a MasterCard-nál pedig a "MasterCard SecureCode" néven működik. Probléma esetén elsősorban velünk vegye fel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. A GP Webpay elfogadja a Mastercard, VISA és Diners Club bankkártyát, illetve  teljes körűen támogatja az Apple Pay és a Google Pay digitális pénztárcákat. 

1. Ön a webáruház oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

2. Ezt követően Ön átkerül a cég biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

4. A fizetést követően Ön visszatér a webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően - ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, a Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző "Vissza/Back" vagy a "Frissítés/Refresh" gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával. A vállalkozásunk semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön hitelkártya-információiról, de a kártyaelfogadó cég sem kapja meg a vállalkozásunktól az Ön - regisztrációkor megadott - személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a GP Webpay fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Utánvét 

A csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni az összeget. Az utánvétes fizetés költsége 350 HUF.


A vásárláshoz nem szükséges regisztrációt létrehoznia. 

Egyéb rendelkezés:

Minden a www.naturkortyok.hu weboldalon található hang, kép és írott anyag NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. tulajdonát képez. Az ott talált képek, szövegrészek és egyéb anyagot felhasználása NATÚRKORTYOK - dr. Hegyi Marietta ev. írásbeli felhatalmazása nélkül tilos. Jogosulatlan felhasználás esetén 100.000 - 500.000 forintos kártérítést fizetendő a károsult részére.